Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
biológia v talianskom jazyku BiTj
cvičenia z biológie a chémie CVB
cvičenia z matematiky CVM
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
Ekonómia vo francúzskom jazyku EFJ
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
fyzika v talianskom jazyku FTj
geografia GEG
geografia v talianskom jazyku GTj
Hudobná výchova HUV
chémia CHE
chémia v talianskom jazyku ChTj
informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v talianskom jazyku KTJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
matematika MAT
matematika v talianskom jazyku MTj
Náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
Programovanie PRO
Seminár a cvičenia z fyziky SCF
Seminár z biológie SEB
Seminár z biológie a chémie SBC
Seminár z dejepisu SED
Seminár z francúzskeho jazyka SFJ
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky I SM1
seminár z matematiky II SM2
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár z talianskeho jazyka TJS
Seminár z talianskeho jazyka a literatúry Tjls
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
španielsky jazyk SPJ
Taliansky jazyk TAJ
taliansky jazyk a literatúra TJL
technika TECH
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UMK
Úvod do štúdia UDS1
Úvod do štúdia UDS2
výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
    Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava
  • +421 2 69307703 - kancelária školy
    +421 2 69307715 - vrátnica
    +421 2 69307701 - riaditeľ školy
    +421 2 69307704 - fax

Fotogaléria