• Termíny, kritériá a výsledky

     • Termíny a kritériá do 5 - ročného bilingválneho štúdia

     • Päťročný  vzdelávací program slovensko-talianskeho bilingválneho štúdia
      (Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium)

      Prihláška na stiahnutie 

      Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka päťročného bilingválneho štúdia 

       

      Bilingválna slovensko-talianska sekcia pripravuje žiakov v päťročnom vzdelávacom programe  na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou.
      Vyučovacími jazykmi sú slovenský jazyk a taliansky jazyk. V talianskom jazyku sa vyučujú od druhého ročníka predmety matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia od tretieho ročníka.
      V druhom ročníku pribudne žiakom ako prvý cudzí jazyk – anglický jazyk.

      Maturitná skúška z talianskeho jazyka a literatúry  sa vykonáva na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca (o stupeň vyššej ako je úroveň B2 povinná na gymnáziách z cudzieho jazyka).
      Absolventi bilingválneho štúdia majú možnosť získať maturitu platnú v Taliansku a tiež odbornú štátnu jazykovú skúšku z Talianskeho jazyka  na úrovni C1.

      Počet otváraných tried pre školský rok 2021/2022: 1 trieda (36 žiakov)

       

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacej skúšky do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na školský rok 2021/2022 sa uskutoční (na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. a 26. januára 2021):

      a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
      b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      Prijímacia skúška je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a pri žiadosti o prestup (resp. žiadosti o zmenu študijného odboru) žiakov tercie a kvarty 8 - ročného štúdia. Talentová prijímacia skúška pozostáva z testu zo všeobecných študijných predpokladov a z testu zo všeobecných jazykových schopností.

       

      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 8. apríla 2021 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (slovensko-talianska bilingválna sekcia päťročné štúdium).
      • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (slovensko-talianska bilingválna sekcia päťročné štúdium).


       

      PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A DÁTUMY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
      PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
      do 26. februára 2021 zverejnenie podmienok prijatia na štúdium
      do 8. apríla 2021 zákonný zástupca maloletého uchádzača alebo plnoletý žiak podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy
      do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
      5. máj 2021
      v prípade potreby 6. a 7. máj 2021
      prvý termín prijímacej skúšky do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu (slovensko-talianska bilingválna sekcia)
      12. máj 2021
      v prípade potreby 13. a 14. máj 2021
      druhý termín prijímacej skúšky do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu (slovensko-talianska bilingválna sekcia)
      do 20. mája 2021 termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy
      do 20. mája 2021 termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky
      do 25. mája 2021 termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole (potvrdenie sa doručuje cez informačný
      systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy); potvrdenie k stiahnutiu